خرید آپارتمان


آپارتمان خانه دریا کد 7619
محمودآباد
مساحت:
80 متر
2 خواب
1 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7619

نقدی

آپارتمان خانه دریا کد 7615
محمودآباد
مساحت:
86 متر
2 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 7615

نقدی

آپارتمان در سرخرود خط دریا کد 5627
سرخرود
مساحت:
116 متر
2 خواب
1 حمام

3.150 میلیارد

کد: 5627

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد 3421
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 3421

نقدی

آپارتمان محمودآباد مسکن مهر کد 3429
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

1.400 میلیارد

کد: 3429

نقدی

آپارتمان سرخرود کد ۵۵۲۰
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
74 متر
2 خواب
1 حمام

1.450 میلیارد

کد: 5520

نقدی

آپارتمان پرنیان خزر سرخرود کد 7219
سرخرود
مساحت:
72 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7219

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد 3714
محمودآباد
مساحت:
107 متر
2 خواب
1 حمام

1.574 میلیارد

کد: 3714

نقدی

آپارتمان ساحلی محمودآباد کد 3854
محمودآباد
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

3.150 میلیارد

کد: 3854

نقدی

آپارتمان قصر دریا محمودآباد کد 7606
محمودآباد
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

2.750 میلیارد

کد: 7606

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 5641
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
2 حمام

5.350 میلیارد

کد: 5641

نقد و اقساط

پنت هاوس خط دریا سرخرود کد 5404
سرخرود
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

5.550 میلیارد

کد: 5404

نقد و اقساط

سرخرود خط دریا برج ساحلی با دید دریا کد 5183
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

5.650 میلیارد

کد: 5183

نقد و اقساط

سرخرود خط دریا  آپارتمان دید به ساحل کد  4633
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
2 حمام

6.450 میلیارد

کد: 4633

نقد و اقساط

کد 4288
سرخرود
مساحت:
90 متر
2 خواب
2 حمام

3.550 میلیارد

کد: 4288

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد 4628
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

کد: 4628

نقد و اقساط

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 4690
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 4690

نقد و اقساط

آپارتمان در سرخرود خط دریا کد 5669
سرخرود
مساحت:
141 متر
3 خواب
2 حمام

4.250 میلیارد

کد: 5669

نقد و اقساط

آپارتمان خط دریا ساحلی سرخرود کد  3882
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

4.400 میلیارد

کد: 3882

نقد و اقساط

آپارتمان شهرک خانه دریا کد 7043
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200,000 متر
2 خواب
2 حمام

7.700 میلیارد

کد: 7043

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

آپارتمان سرخرودکد 2675
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

7.700 میلیارد

کد: 2675

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 7581
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

3.105 میلیارد

کد: 7581

نقدی

آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود کد 5699
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
125 متر
3 خواب
3 حمام

3.350 میلیارد

کد: 5699

نقد و اقساط

خرید پنت هاوس سرخرود خط دریا کد 5142
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

20.050 میلیارد

کد: 5142

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد 5029
محمودآباد
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 5029

نقدی

آپارتمان لب ساحل در سرخرود کد 5602
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
133 متر
3 خواب
2 حمام

4.550 میلیارد

کد: 5602

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی سرخرود خط دریا کد 3453
سرخرود
مساحت:
87 متر
3 خواب
2 حمام

2.850 میلیارد

کد: 3453

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی  در سرخرود خط دریا کد 5639
سرخرود
مساحت:
143 متر
3 خواب
3 حمام

5.050 میلیارد

کد: 5639

نقد و اقساط

آپارتمان در خط دریا سرخرود کد 5636
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 5636

نقد و اقساط

قرعه کشی
پشتیبانی آنلاین 0