خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال


زمین سرخرود  زردآب کد 5334
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 5334

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود خط‌دریا کد 1438
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 1438

نقدی

زمین سرخرود افراسرا کد4913
سرخرود
مساحت:
970 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4913

نقدی

ویلا شهرکی در محمودآباد کد 4938
محمودآباد
مساحت:
340 متر
3 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4938

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 4207
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

4.050 میلیارد

کد: 4207

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7689

نقدی

ویلا سرخرود شهرک ایرتیک کد7548
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

14 میلیارد

کد: 7548

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 4951
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

11.100 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 5666
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.100 میلیارد

کد: 5666

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد  کد 4943
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4943

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد  شهرک کاکتوس کد 2128
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
1 حمام

8.500 میلیارد

کد: 2128

نقدی

ویلا چاکسر سرخرود کد 5368
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

9.900 میلیارد

کد: 5368

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7502
سرخرود
مساحت:
265 متر
3 خواب
3 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7502

نقدی

آپارتمان سرخرود خط دریا کد 7062
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

5.550 میلیارد

کد: 7062

نقدی

آپارتمان محمودآباد 3421
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

1.650 میلیارد

کد: 3421

نقدی

اپارتمان محمودآیاد کد 7700
محمودآباد
مساحت:
100 متر
2 خواب
1 حمام

1,300 تومان

کد: 7700

نقدی

ویلا محمودآباد میانکلمرز کد 7217
محمودآباد
مساحت:
254 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 7217

نقدی

ویلا محمودآباد متوریج کد 7585
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7585

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 7589
سرخرود
مساحت:
300 متر
4 خواب
4 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7589

نقدی

ویلا ملا کلا
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7587

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 7351
سرخرود
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

2.025 میلیارد

کد: 7351

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7312
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7312

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7311
سرخرود
مساحت:
235 متر
0 خواب
0 حمام

3.685 میلیارد

کد: 7311

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7313
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.720 میلیارد

کد: 7313

نقدی

سرخرود خط دریا ساحلی ویلا کد 2198
سرخرود
مساحت:
225 متر
2 خواب
1 حمام

6.050 میلیارد

کد: 2198

نقد و اقساط

زمین تجاری محمودآباد علمده کد 7277
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 7277

نقد و اقساط

زمین سرخرود  شهرک گلزا کد 5221
سرخرود
مساحت:
260 متر
0 خواب
0 حمام

2.860 میلیارد

کد: 5221

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد 7298
سرخرود
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

27 میلیارد

کد: 7298

نقد و اقساط

زمین سرخرود بلوار دریا کد7640
سرخرود
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

14 میلیارد

کد: 7640

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0