توضیحات




هیچ شهرتی اتفاقی نمیشه ....
دانشی که در حوزه کاری بدست می آوردید و مهارتی کسب می کنید همه دست به دست هم می دهند و محبوبیت شما و‌اعتبار شغلی شما رو تشکیل می دهند ....
داشتن اعتماد بین دو طرف نشان از حسن نیت و رسیدن به یک وجهه اشتراک مساوی با یک قرارداد رضایت بخش میشه ....

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0