خرید ویلا


ویلاسرخرود کد1116
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
2 حمام

7.500 میلیارد

کد: 1116

نقدی

ویلامحمودآبادکد 295
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 295

نقدی

ویلا محمودآباد کد 292
محمودآباد
مساحت:
217 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 292

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4621
محمودآباد
مساحت:
400 متر
2 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4621

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد کد 7220
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7220

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4509
سرخرود
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

1.250 میلیارد

کد: 4509

نقدی

ویلا سرخرود کد 4693
سرخرود
مساحت:
190 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4693

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4303
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 4304

نقدی

ویلا سرخرود ویلا درویش اباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R615

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس شهرکی حربده محمودآباد کد 3828
محمودآباد
مساحت:
256 متر
3 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 3828

نقد و اقساط

ویلا فرزادشهر سرخرود کد 7442
فریدونکنار
مساحت:
420 متر
2 خواب
2 حمام

7.350 میلیارد

کد: 7442

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

ویلا شهرک صنوبری محمودآباد کد 7452
محمودآباد
مساحت:
273 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 7452

نقدی

ویلا باغ سرخرود کد 7316
سرخرود
مساحت:
454 متر
2 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7316

نقد و اقساط

ویلا خانه دریا کد 7336
سرخرود
مساحت:
600 متر
4 خواب
3 حمام

30 میلیارد

کد: 7336

نقد و اقساط

ویلا شهرک خانه دریا سرخرود کد 7456
سرخرود
ویژه
مساحت:
655 متر
2 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 7456

نقدی

ویلا شهرکی فرزادشهر فریدونکنار کد 7443
فریدونکنار
مساحت:
480 متر
2 خواب
2 حمام

10.300 میلیارد

کد: 7443

نقد و اقساط

ویلا پلاک اول دریا شهرک دریاکنار کد ۷۰۴۲
بابلسر
مساحت:
408 متر
5 خواب
5 حمام

80 میلیارد

کد: 7042

نقدی

ویلا شهرک بهارنارنج سرخرود کد 7444
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 7444

نقدی

ویلا استخردار فریدونکنار کد 7454
فریدونکنار
مساحت:
350 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7454

نقدی

ویلا تریبیجان فریدونکنار کد 7461
فریدونکنار
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7461

نقدی

ویلا شهرکی علمده شرقی محمودآباد کد 7447
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7447

نقدی

ویلا  خط دریا سرخرود کد 7470
سرخرود
مساحت:
128 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7470

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 7468
سرخرود
مساحت:
150 متر
4 خواب
4 حمام

9.500 میلیارد

کد: 7468

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7502
سرخرود
مساحت:
265 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7502

نقدی

ویلا شهرک صفاییه بابلسر کد 7501
بابلسر
مساحت:
171 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7501

نقدی

ویلا در محمودآباد متوریچ کد 7538
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

2.400 میلیارد

کد: 7538

نقدی

ویلا مستقل در سرخرود کد 7540
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
2 حمام

2 میلیارد

کد: 7540

نقدی

ویلا محمودآباد شهرکی کد 4413
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4413

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0