خرید زمین


زمین محمودآباد  علمده کد 3560
محمودآباد
مساحت:
6,100 متر
0 خواب
0 حمام

73.200 میلیارد

کد: 3560

نقدی

زمین سرخرود ملا کلا کد 3101
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 3101

نقدی

زمین احمد اباد سرخرود کد7617
سرخرود
مساحت:
387 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7618

نقدی

زمین احمد اباد سرخرود 7617
سرخرود
مساحت:
202 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7617

نقدی

زمین احمد اباد سرخرود کد 7616
سرخرود
مساحت:
228 متر
0 خواب
0 حمام

2.280 میلیارد

کد: 7616

نقدی

زمین در سرخرود کد 7025
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7025

نقد و اقساط

زمین در  محموداباد کد 7007
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7007

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 5430
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5430

نقد و اقساط

زمین در محموداباد کد 4455
محمودآباد
مساحت:
295 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 4455

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود عزت آباد کد 7508
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7508

نقدی

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7605
محمودآباد
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 7605

نقدی

زمین سرخرود خط دریا کد 4050
سرخرود
مساحت:
550 متر
0 خواب
0 حمام

13.800 میلیارد

کد: 4050

نقد و اقساط

زمین محمودآباد علمده کد5247
محمودآباد
مساحت:
234 متر
0 خواب
0 حمام

1.404 میلیارد

کد: 5247

نقدی

زمین سرخرود کد7612
سرخرود
مساحت:
194 متر
0 خواب
0 حمام

3.122 میلیارد

کد: 7612

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 7565
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7565

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7563
سرخرود
مساحت:
107 متر
0 خواب
0 حمام

1.284 میلیارد

کد: 7563

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 7566
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 7566

نقدی

زمین با پروانه ساخت در سرخرود کد 5513
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5513

نقد و اقساط

زمین مسکونی در محمودآباد کد 7084
محمودآباد
مساحت:
257 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7084

نقدی

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7070
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

30 میلیارد

کد: 7070

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 7061
محمودآباد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7061

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 7045
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 7045

نقدی

زمین در سرخرود 7055
سرخرود
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7055

نقدی

زمین سرخرود کد 4537
سرخرود
مساحت:
387 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 4537

نقد و اقساط

زمین محمودآباد علمده شرقی شهرک صنوبری کد 7559
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.900 میلیارد

کد: 7559

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7562
سرخرود
مساحت:
151 متر
0 خواب
0 حمام

1.812 میلیارد

کد: 7562

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4528
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 4528

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 1487
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 1487

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 5416
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 5416

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5410
محمودآباد
مساحت:
315 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 5410

نقد و اقساط

قرعه کشی
پشتیبانی آنلاین 0