خرید آمل سرخرود

مسیر آمل به سرخرود یکی از مناطق مناسب برای شهرک سازی ویلا سازی و خرید و فروش زمین می باشد که با قیمت مناسب آن می توان خرید خیلی از مشتری ها به آن کفایت می کند


زمین در سرخرود کد 5446
سرخرود
مساحت:
520 متر
0 خواب
0 حمام

2.650 میلیارد

کد: 5446

نقد و اقساط

زمین کشاورزی در سرخرود کد 4181
سرخرود
مساحت:
17,000 متر
0 خواب
0 حمام

10.250 میلیارد

کد: 4181

نقد و اقساط

زمین سرخرود افراسرا کد4100
سرخرود
مساحت:
490 متر
0 خواب
0 حمام

1.960 میلیارد

کد: 4100

نقدی

زمین سرخرود کد ۳۵۴۷
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

1.375 میلیارد

کد: 3547

نقد و اقساط

زمین سرخرود زرداب کد4161
سرخرود
مساحت:
194 متر
0 خواب
0 حمام

873 میلیون

کد: 4161

نقدی

سوله جاده آمل سرخرود کد 7547
سرخرود
مساحت:
6,800 متر
1 خواب
1 حمام

9 میلیارد

کد: 7547

نقدی

زمین سرخرودکد 2242
سرخرود
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 2242

نقدی

زمین سرخرود کد 4764
سرخرود
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4764

نقدی

زمین سرخرودکد2139
سرخرود
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

1.020 میلیارد

کد: 2139

نقدی

زمین سرخرود‌ کد 2240
سرخرود
مساحت:
256 متر
0 خواب
0 حمام

768 میلیون

کد: 2240

نقدی

زمین سرخرودکد 1118
سرخرود
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

3.150 میلیارد

کد: 1118

نقدی

آپارتمان سرخرودکد2157
سرخرود
مساحت:
550 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 2157

نقدی

زمین سرخرود کد1111
سرخرود
مساحت:
470 متر
0 خواب
0 حمام

940 میلیون

کد: 1111

نقدی

زمین سرخرودکد2144
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

645 میلیون

کد: 2144

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7511
سرخرود
مساحت:
335 متر
0 خواب
0 حمام

1.240 میلیارد

کد: 7511

نقدی

زمین سرخرود کد 7544
سرخرود
مساحت:
418 متر
0 خواب
0 حمام

1.546 میلیارد

کد: 7544

نقدی

زمین سرخرود کد 4641
سرخرود
مساحت:
480 متر
0 خواب
0 حمام

1.056 میلیارد

کد: 4641

نقدی

زمین در سرخرود کد 4640
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 4640

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد 7512
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

814 میلیون

کد: 7512

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آبادکد7536
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7536

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد7534
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7534

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد 7520
سرخرود
مساحت:
2,500 متر
0 خواب
0 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7520

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7519
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 7519

نقدی

زمین افراسرا سرخرود-آمل کد 5457
سرخرود
مساحت:
330 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5457

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4482
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

2.400 میلیارد

کد: 4482

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود کد 3537
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 3537

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7479
سرخرود
مساحت:
185 متر
3 خواب
3 حمام

2 میلیارد

کد: 7479

نقدی

زمین سرخرود کد 3058
سرخرود
مساحت:
1,214 متر
0 خواب
0 حمام

3.035 میلیارد

کد: 3058

نقدی

زمین در سرخرود کد 3060
سرخرود
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

1.225 میلیارد

کد: 3060

نقدی

ویلا سرخرود کد 4831
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4831

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0