زمین شهرکی سرخرود


زمین شهرک رونیا
سرخرود
مساحت:
330 متر
0 خواب
0 حمام

11 میلیارد

کد: 7969

نقدی

خرید زمین شهرکی ساحلی سنددار
محمودآباد
مساحت:
355 متر
0 خواب
0 حمام

7.200 میلیارد

کد: 7844

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی جاده خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7839

نقد و اقساط

خرید زمین چاکسر سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

2.160 میلیارد

کد: 7730

نقدی

خرید زمین شهرک پارادایس سرخرود
سرخرود
مساحت:
247 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7694

نقدی

فروش زمین سرخرود شهرک پارادایس
سرخرود
مساحت:
254 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7693

نقدی

زمین سرخرود میرده
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7656

نقدی

فروش زمین شهرک پارادایس سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.900 میلیارد

کد: 7639

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 7624
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
370 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7624

نقدی

زمین سرخرود شهرک مهندسین کد 5668
سرخرود
مساحت:
560 متر
0 خواب
0 حمام

16.850 میلیارد

کد: 5668

نقدی

زمین سرخرود زرداب کد4161
سرخرود
مساحت:
194 متر
0 خواب
0 حمام

873 میلیون

کد: 4161

نقدی

زمین سرخرود کد3063
سرخرود
مساحت:
503 متر
0 خواب
0 حمام

4.600 میلیارد

کد: 3063

نقدی

فروش زمین شهرک خسروی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
378 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 2974

نقدی

خرید زمین محمودآباد شهرک خسروی
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 2986

نقدی

زمین محمودآباد شهرک خسروی
محمودآباد
مساحت:
287 متر
0 خواب
0 حمام

2.583 میلیارد

کد: 2972

نقدی

خرید زمین مسکونی در درویش آباد
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
135 متر
0 خواب
0 حمام

1.620 میلیارد

کد: 5671

نقدی

زمین سرخرود
سرخرود
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

1.020 میلیارد

کد: 2139

نقدی

خرید زمین محمودآباد ابوالحسن آباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7536

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7534

نقدی

خرید زمین شهرکی عزت آباد محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
8,050 متر
0 خواب
0 حمام

32.200 میلیارد

کد: 4817

نقدی

زمین سرخرود کد 4774
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4774

نقدی

زمین سرخرود کد 4768
سرخرود
مساحت:
365 متر
0 خواب
0 حمام

2.008 میلیون

کد: 4768

نقدی

زمین سرخرود کد 4749
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.826 میلیارد

کد: 4749

نقدی

خرید زمین معلم کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

7.200 میلیارد

کد: 4592

نقدی

زمین شهرک مرتضوی سرخرود کد 7514
سرخرود
مساحت:
430 متر
0 خواب
0 حمام

6.020 میلیارد

کد: 7514

نقدی

زمین سرخرود کد 5220
سرخرود
مساحت:
237 متر
0 خواب
0 حمام

2.844 میلیارد

کد: 5220

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد 7512
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

814 میلیون

کد: 7512

نقدی

زمین محمودآبادبوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
335 متر
0 خواب
0 حمام

1.240 میلیارد

کد: 7511

نقدی

زمین شهرکی عزت آباد سرخرود کد7510
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7510

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد 7509
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
285 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7509

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0