زمین شمال


زمین کد 7742
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7742

نقدی

زمین کد 7741
سرخرود
مساحت:
175 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7741

نقدی

زمین کد 7740
محمودآباد
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

1.550 میلیارد

کد: 7740

نقدی

بهترین زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

زمین شمال تجاری محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7723

نقد و اقساط

زمین کد 7709
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

990 میلیون

کد: 7709

نقدی

زمین کد 7708
محمودآباد
مساحت:
1,050 متر
0 خواب
0 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7708

نقدی

زمین خانه دریاکد 7705
محمودآباد
مساحت:
608 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 7705

نقدی

زمین کد 7701
سرخرود
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7701

نقدی

زمین محمودآباد شهرک صنوبری
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

15 میلیارد

کد: 7698

نقدی

زمین سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
532 متر
0 خواب
0 حمام

37 میلیارد

کد: 7696

نقدی

زمین  کد 7695
محمودآباد
مساحت:
246 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7695

نقدی

زمین کد 7693
سرخرود
مساحت:
254 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7693

نقدی

زمین محمودآباد علمده غربی
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7687

نقدی

زمین کد 7678
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

110.500 میلیارد

کد: 7678

نقدی

زمین کد 7677
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7677

نقد و اقساط

زمین کد 7666
سرخرود
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 7666

نقدی

زمین کد 7665
محمودآباد
مساحت:
12,000 متر
0 خواب
0 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7665

نقدی

زمین محمودآّباد یمچی
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7664

نقدی

زمین کد 7661
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7661

نقدی

زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7660

نقدی

زمین سرخرود میرده
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7656

نقدی

زمین کد 7652
محمودآباد
مساحت:
422 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7652

نقد و اقساط

زمین سرخرود بلوار دریا کد7640
سرخرود
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

14 میلیارد

کد: 7640

نقدی

زمین  کد 7639
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.900 میلیارد

کد: 7639

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 7634
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7634

نقدی

زمین محمودآباد چهارمحل آهی کد 7633
محمودآباد
مساحت:
930 متر
0 خواب
0 حمام

2.150 میلیارد

کد: 7633

نقدی

زمین سرخرود حسین آباد کد 7631
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

16 میلیارد

کد: 7631

نقدی

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7630
محمودآباد
مساحت:
313 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7630

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7625
سرخرود
مساحت:
206 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7625

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0