زمین جنگلی


زمین مسکونی علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7973

نقدی

خرید زمین محمودآباد علمده غربی
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7972

نقدی

زمین حربده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7963

نقدی

خرید زمین احمدآباد کلیج
محمودآباد
مساحت:
219 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 7961

نقدی

زمین تجاری محمودآباد معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
570 متر
0 خواب
0 حمام

13.100 میلیارد

کد: 7936

نقدی

خرید زمین سنددار عبدالله آباد
محمودآباد
مساحت:
272 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7881

نقدی

خرید زمین باغی دریاسر محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7865

نقدی

خرید زمین احمدآباد کلیچ
سرخرود
مساحت:
446 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7828

نقدی

خرید زمین باغی ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
11,276 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 7827

نقدی

خرید زمین در زردآب سرخرود
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7742

نقدی

فروش زمین بیشه کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

1.550 میلیارد

کد: 7740

نقدی

زمین بیشه کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
422 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7652

نقد و اقساط

زمین محمودآباد چهارمحل آهی کد 7633
محمودآباد
مساحت:
930 متر
0 خواب
0 حمام

2.150 میلیارد

کد: 7633

نقدی

زمین سرخرود حسین آباد کد 7631
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

16 میلیارد

کد: 7631

نقدی

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7605
محمودآباد
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 7605

نقدی

زمین محمودآباد ابولحسن آباد کد 7598
محمودآباد
مساحت:
210 متر
0 خواب
0 حمام

840 میلیون

کد: 7598

نقدی

زمین محمودآباد رودپشت کد 7597
محمودآباد
مساحت:
255 متر
0 خواب
0 حمام

2.116 میلیارد

کد: 7597

نقدی

زمین سرخرود کد 2985
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.450 میلیارد

کد: 2985

نقدی

خرید زمین در سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
360 متر
0 خواب
0 حمام

2.880 میلیارد

کد: 4423

نقدی

فروش زمین محمودآباد چهارمحل آهی
محمودآباد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

2.280 میلیارد

کد: 3914

نقدی

خرید زمین در محمودآباد سیاهرودسر
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

2.240 میلیارد

کد: 3816

نقدی

فروش زمین محمودآباد سیاهکلا
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3325

نقدی

زمین محمودآباد  علمده کد 3560
محمودآباد
مساحت:
6,100 متر
0 خواب
0 حمام

73.200 میلیارد

کد: 3560

نقدی

زمین محمودآباد ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7576

نقدی

زمین محمودآباد کد 3382
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

10 میلیارد

کد: 3382

نقدی

زمین سرخرود احمدآباد کلیچ کد 4000
سرخرود
مساحت:
370 متر
0 خواب
0 حمام

1.665 میلیارد

کد: 4000

نقدی

زمین سرخرود افراسرا کد4100
سرخرود
مساحت:
490 متر
0 خواب
0 حمام

1.960 میلیارد

کد: 4100

نقدی

زمین محمودآباد کلمرز کد 4125
محمودآباد
مساحت:
570 متر
0 خواب
0 حمام

3.990 میلیارد

کد: 4125

نقدی

خرید زمین محمودآباد در علمده
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.450 میلیارد

کد: 4262

نقدی

زمین سرخرود کد 4424
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

1.613 میلیارد

کد: 4424

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0