خرید ویلا ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


ویلا سرخرود درویش آباد کد 319
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

10 میلیارد

کد: 319

نقدی

ویلا ساحلي سرخرود کد 5656
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
3 حمام

15.050 میلیارد

کد: 5656

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 3990
سرخرود
مساحت:
160 متر
4 خواب
3 حمام

100.500 میلیارد

کد: 3990

نقد و اقساط

ویلا درویش اباد در سرخرود کد 4658
سرخرود
مساحت:
216 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4658

نقد و اقساط

محمودآباد ویلا ساحلی کد 4867
محمودآباد
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

12.050 میلیارد

کد: 4867

نقد و اقساط

ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود کد 5666
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.550 میلیارد

کد: 5666

نقد و اقساط

ویلا شهرک مهندسین سرخرود کد 2886
سرخرود
مساحت:
900 متر
5 خواب
2 حمام

28.050 میلیارد

کد: 2886

نقد و اقساط

ویلا سرخرود  کد 3258
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 3258

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 2736
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

3.050 میلیارد

کد: 2736

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4275
سرخرود
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 4275

نقدی

ویلا سرخرود شهرک مهندسین
سرخرود
مساحت:
900 متر
5 خواب
3 حمام

28.050 میلیارد

کد: 759

نقد و اقساط

خط دریا ویلا سرخرود شهرکی کد 3032
سرخرود
مساحت:
561 متر
3 خواب
2 حمام

20.050 میلیارد

کد: 3032

نقد و اقساط

ویلا باغ ایزدشهر کد4060
ایزدشهر
مساحت:
532 متر
2 خواب
1 حمام

9 میلیارد

کد: 4060

نقدی

ویلا سرخرود خط دریا کد 2060
سرخرود
مساحت:
280 متر
2 خواب
1 حمام

7.200 میلیارد

کد: 2060

نقدی

ویلا سرخرود کد 5683
سرخرود
مساحت:
130 متر
3 خواب
3 حمام

6.600 میلیارد

کد: 5683

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5164
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

7.550 میلیارد

کد: 5164

نقد و اقساط

ویلا باغ  سرخرود کد 5186
سرخرود
مساحت:
2,200 متر
2 خواب
1 حمام

50.650 میلیارد

کد: 5186

نقد و اقساط

ویلا تریبلکس ساحلی در سرخرود کد 5524
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

12.050 میلیارد

کد: 5524

نقد و اقساط

ویلا ساحلی خط دریا سرخرود کد 2681
سرخرود
مساحت:
125 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 2681

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد 3242
محمودآباد
مساحت:
360 متر
3 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 3242

نقدی

ویلا ساحلی در سرخرود  کد 4951
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

12.100 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

ویلا استخر دار ساحلی سرخرود کد 4045
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

8.100 میلیارد

کد: 4045

نقد و اقساط

ویلا سرخرود  کد 4962
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

15.100 میلیارد

کد: 4962

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 5245
سرخرود
مساحت:
128 متر
4 خواب
2 حمام

6.650 میلیارد

کد: 5245

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 4258
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
170 متر
3 خواب
2 حمام

4.600 میلیارد

کد: 4258

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد 1273
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

7 میلیارد

کد: 1273

نقد و اقساط

ویلا سرخرود بلوار دریا کد3236
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 3236

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 7589
سرخرود
مساحت:
300 متر
4 خواب
4 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7589

نقدی

ویلا بلوار دریا سرخرود کد 7568
سرخرود
مساحت:
187 متر
2 خواب
2 حمام

15 میلیارد

کد: 7568

نقدی

ویلا سرخرود چاکسر کد2387
سرخرود
مساحت:
180 متر
4 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 2387

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0