ویلا در سرخرود - ویلا در محمودآباد - قیمت ویلا در شمال

زمین ساحلی سرخرود


زمین شهرکی سرخرود کد 4815
سرخرود
مساحت:
243 متر
0 خواب
0 حمام

1.701 میلیارد

کد: 4815

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد7516
سرخرود
مساحت:
3,311 متر
0 خواب
0 حمام

33.110 میلیارد

کد: 7516

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 4718
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.884 میلیارد

کد: 4718

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد 4675
سرخرود
مساحت:
550 متر
0 خواب
0 حمام

13.750 میلیارد

کد: 4675

نقدی

زمین ساحلی سرخرود عزت آباد کد 7508
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7508

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 4674
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4674

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 5280
سرخرود
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5280

نقدی

زمین چاکسر سرخرود کد 5282
سرخرود
مساحت:
281 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 5282

نقدی

زمین عزت اباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5306

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5311
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 5311

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد 7494
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

کد: 7494

نقد و اقساط

خرید و فروش زمین سرخرود کد 7492
سرخرود
مساحت:
283 متر
0 خواب
0 حمام

4.245 میلیارد

کد: 7492

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد 5355
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5355

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد 7482
سرخرود
مساحت:
232 متر
0 خواب
0 حمام

5.568 میلیارد

کد: 7482

نقدی

زمین سرخرود کد 4169
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 4169

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 4171
سرخرود
مساحت:
245 متر
0 خواب
0 حمام

3.063 میلیارد

کد: 4171

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد7464
سرخرود
مساحت:
274 متر
0 خواب
0 حمام

2.055 میلیارد

کد: 7464

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 1158
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 1158

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 5234
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.760 میلیارد

کد: 5234

نقدی

زمین بلوار فانوس سرخرود کد 7457
سرخرود
مساحت:
390 متر
0 خواب
0 حمام

2.925 میلیارد

کد: 7457

نقدی

خرید زمین سرخرود کد 4301
سرخرود
مساحت:
430 متر
0 خواب
0 حمام

5.590 میلیارد

کد: 4301

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4871
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 4871

نقدی

زمین عبدالله آباد سرخرود کد 4803
سرخرود
مساحت:
8,150 متر
0 خواب
0 حمام

17.930 میلیارد

کد: 4803

نقدی

زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 7427

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 4956
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 4956

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5492
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 5492

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 4821
سرخرود
مساحت:
236 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 4821

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 5310
سرخرود
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 5310

نقدی

زمین سرخرود کد 5351
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 5351

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد 5501
سرخرود
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

24.500 میلیارد

کد: 5501

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0