ویلا در سرخرود - ویلا در محمودآباد - قیمت ویلا در شمال

خرید زمین درویش آباد


زمین درویش آباد سرخرود کد 4718
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.884 میلیارد

کد: 4718

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5311
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 5311

نقدی

زمین سرخرود کد 4169
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 4169

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 4171
سرخرود
مساحت:
245 متر
0 خواب
0 حمام

3.063 میلیارد

کد: 4171

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد7464
سرخرود
مساحت:
274 متر
0 خواب
0 حمام

2.055 میلیارد

کد: 7464

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 1158
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 1158

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد5276
سرخرود
مساحت:
385 متر
0 خواب
0 حمام

7.700 میلیارد

کد: 5276

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4871
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 4871

نقدی

زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

2.870 میلیارد

کد: 7427

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود  کد 4956
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 4956

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5492
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 5492

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 4821
سرخرود
مساحت:
236 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 4821

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 5717
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.560 میلیارد

کد: 5717

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5715
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

2.520 میلیارد

کد: 5715

نقدی

زمین ساحلی  سرخرود کد 5713
سرخرود
مساحت:
155 متر
0 خواب
0 حمام

1.550 میلیارد

کد: 5713

نقدی

زمین درویش آباد  سرخرود کد 5327
سرخرود
مساحت:
288 متر
0 خواب
0 حمام

2.304 میلیارد

کد: 5327

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 5693
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5693

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4571
سرخرود
مساحت:
135 متر
0 خواب
0 حمام

1.580 میلیارد

کد: 4571

نقدی

زمین سرخرود کد 4572
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 4572

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4573
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.850 میلیارد

کد: 4573

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد 7407
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7407

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد ۷۳۷۶
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

10 میلیارد

کد: 7376

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7373
سرخرود
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

6.300 میلیارد

کد: 7373

نقدی

زمین ساحلی درویش آباد کد ۵۵۸۴
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5584

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۵۶۵۷
سرخرود
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5657

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7359
سرخرود
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

1.700 میلیارد

کد: 7359

نقدی

زمین سرخرود کد ۷۳۵۸
سرخرود
مساحت:
232 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 7358

نقدی

زمین درویش آباد سرخرود کد ۷۳۵۱
سرخرود
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

2.025 میلیارد

کد: 7351

نقدی

زمین سرخرود کد ۵۶۶۲
سرخرود
مساحت:
185 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5662

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 7347
سرخرود
مساحت:
184 متر
خواب
حمام

2.300 میلیارد

کد: 7347

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0