خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

خرید ویلا


ویلا محمودآباد کد ۲۵۷
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
5 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 257

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 3034
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3034

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 2989
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 2989

نقد و اقساط

شهرک ساحلی سرخرود کد 2909
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
6 خواب
3 حمام

210 میلیارد

کد: 2909

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4847
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۵۶۰۱
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
1 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5601

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5599
محمودآباد
مساحت:
390 متر
3 خواب
2 حمام

5.300 میلیارد

کد: 5599

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۳۹۹۶
سرخرود
مساحت:
170 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 3996

نقدی

ویلا در سرخرود کد 5525
سرخرود
مساحت:
205 متر
2 خواب
2 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5525

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 5746
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
3 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5746

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۴۳۵۵
سرخرود
مساحت:
228 متر
3 خواب
3 حمام

4.800 میلیارد

کد: 4355

نقدی

ویلا سرخرود کد ۴۴۲۱
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.200 میلیارد

کد: 4421

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5741
محمودآباد
مساحت:
320 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 5741

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 5735
سرخرود
مساحت:
185 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5735

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۳۶۳۷
سرخرود
مساحت:
403 متر
4 خواب
4 حمام

6 میلیارد

کد: 3637

نقد و اقساط

ویلا شهرکی سرخرود کد 5322
سرخرود
مساحت:
153 متر
3 خواب
3 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5322

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۵۳۰۸
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5308

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۷۳۳۲
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7332

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۷۳۲۷
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7327

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 3474
محمودآباد
مساحت:
126 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 3474

نقدی

ویلا سرخرود کد ۴۴۲۰
سرخرود
مساحت:
214 متر
3 خواب
3 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4420

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۲۷۹۲
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 2792

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۴۹۱
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5491

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۵۵۳۴
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 5534

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 5552
محمودآباد
مساحت:
307 متر
3 خواب
3 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5552

نقدی

ویلا حربده محمودآباد کد ۵۵۴۰
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 5540

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۲۱۴۶
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 2146

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5497
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3.200 میلیارد

کد: 5497

نقدی

ویلا محمودآباد کد 1293
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 1293

نقدی

ویلا سرخرود کد 7323
سرخرود
مساحت:
401 متر
3 خواب
3 حمام

10.500 میلیارد

کد: 7323

نقد و اقساط