خرید زمین


زمین محمودآباد پلاک اول دریا شهرکی کد 445
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

8.010 میلیارد

کد: 445

نقدی

زمین کد 7709
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

990 میلیون

کد: 7709

نقدی

زمین در چاکسر سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7765

نقدی

فروش زمین درویش آباد مسکونی
سرخرود
مساحت:
188 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 7416

نقدی

فروش زمین پلاک اول دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,134 متر
0 خواب
0 حمام

114 میلیارد

کد: 7762

نقدی

زمین سرخرودچاکسر  کد 7211
سرخرود
مساحت:
2,700 متر
0 خواب
0 حمام

95 میلیارد

کد: 7211

نقد و اقساط

خرید زمین محمودآباد شهرک صبا
محمودآباد
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7436

نقدی

زمین محمودآباد چهارمحل آهی کد 7264
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7264

نقدی

زمین محمودآباد چهار محل آهی کد 7283
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7283

نقدی

زمین سرخرود عزت آباد کد 7243
سرخرود
مساحت:
10,300 متر
0 خواب
0 حمام

87.500 میلیارد

کد: 7243

نقد و اقساط

زمین معلم کلا محمودآباد کد 1782
محمودآباد
مساحت:
314 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 1782

نقدی

زمین شهرک رونیا
سرخرود
مساحت:
330 متر
0 خواب
0 حمام

10 میلیارد

کد: 7969

نقدی

زمین ابوالحسن آباد سرخرود  کد 2032
سرخرود
مساحت:
226 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 2032

نقدی

زمین محمودآباد چهار افرا کد 7531
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

15.500 میلیارد

کد: 7531

نقدی

خرید زمین محمودآباد علمده غربی
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7972

نقدی

خرید زمین وزرا محله سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7974

نقدی

زمین مسکونی علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7973

نقدی

زمین حربده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7963

نقدی

زمین سرخرود عزت آباد کد 7253
سرخرود
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

3.050 میلیارد

کد: 7253

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 7280
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

37 میلیارد

کد: 7280

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7241
سرخرود
مساحت:
231 متر
0 خواب
0 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7241

نقدی

زمین شهرکی محمودآباد کد 7435
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7435

نقدی

زمین در سرخرود کد 7265
محمودآباد
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7265

نقد و اقساط

زمین معلم کلا محمودآباد  کد 7431
محمودآباد
مساحت:
382 متر
0 خواب
0 حمام

2.350 میلیارد

کد: 7431

نقدی

خرید زمین محمودآباد ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
2,900 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7848

نقد و اقساط

زمین وزرا محله سرخرود کد1630
سرخرود
مساحت:
1,940 متر
0 خواب
0 حمام

19.500 میلیارد

کد: 1630

نقدی

زمین حربده محمودآباد کد 1366
محمودآباد
مساحت:
7,500 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 1366

نقدی

زمین وزرا محله سرخرود کد 1631
سرخرود
مساحت:
2,060 متر
0 خواب
0 حمام

46 میلیارد

کد: 1631

نقدی

زمین سرخرود کد5108
سرخرود
مساحت:
2,500 متر
0 خواب
0 حمام

11 میلیارد

کد: 5108

نقدی

زمین محمودآباد در حربده
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

3.550 میلیارد

کد: 4292

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0