خرید شمس

شهرک شمس در منطقه دریاسر و شهر محموداباد قرار گرفته است این شهرک یک طرف بر خیابان اصلی مازندران وطرف دیگر به سمت ساحل میباشد


پشتیبانی آنلاین 0