خرید سیاهرود سر

منطقه سیاهرودسر دارای شهرک پاسارگاد می باشد که در ابتدای این محل شهرکی زیبا و نمای خوبی به این منطقه بخشیده زمین و شهرک های تفکیک و ساخته شده مناسب برای ساخت و ساز ویلایی میباشد


محمودآباد ویلا ساحلی کد 4867
محمودآباد
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

12.050 میلیارد

کد: 4867

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد 5029
محمودآباد
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 5029

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4243
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

6.050 میلیارد

کد: 4243

نقد و اقساط

زمین محمودآباد  کد 5116
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

64 میلیارد

کد: 5116

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 3465
محمودآباد
مساحت:
1,210 متر
0 خواب
0 حمام

24.050 میلیارد

کد: 3465

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5115
محمودآباد
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

8.050 میلیارد

کد: 5115

نقد و اقساط

زمین محمودآباد سیاهرودسر کد 7594
محمودآباد
مساحت:
4,800 متر
0 خواب
0 حمام

12 میلیارد

کد: 7594

نقدی

زمین محمودآباد سیاهرودسر کد 7592
محمودآباد
مساحت:
325 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7592

نقدی

زمین سیاهرودسر1
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7593

نقدی

زمین محمودآباد کد 3816
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

2.240 میلیارد

کد: 3816

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد کد 7220
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7220

نقد و اقساط

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 4960
محمودآباد
مساحت:
276 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4960

نقدی

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 4668
محمودآباد
مساحت:
845 متر
0 خواب
0 حمام

21.125 میلیارد

کد: 4668

نقدی

زمین محمودآباد کد 5654
محمودآباد
مساحت:
16,777,215 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 5654

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4728
محمودآباد
مساحت:
230 متر
2 خواب
2 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4728

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 7485
محمودآباد
مساحت:
170 متر
1 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7485

نقدی

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 7398
محمودآباد
مساحت:
320 متر
3 خواب
3 حمام

6.700 میلیارد

کد: 7398

نقدی

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 3675
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.800 میلیارد

کد: 3675

نقد و اقساط

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 3649
محمودآباد
مساحت:
470 متر
3 خواب
1 حمام

7 میلیارد

کد: 3649

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد کد ۴۷۷۲
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

3 میلیارد

کد: 4772

نقدی

ویلا  سیاهرودسر محمودآباد کد 7471
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

4.900 میلیارد

کد: 7471

نقدی

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 7473
محمودآباد
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7473

نقدی

ویلا محمودآباد کد 7483
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7483

نقدی

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 5573
محمودآباد
مساحت:
642 متر
0 خواب
0 حمام

2.889 میلیارد

کد: 5573

نقدی

زمین سیاهرودسر  محمودآباد کد 1341
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 1341

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۵۰۹۳
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 5093

نقد و اقساط

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 5572
محمودآباد
مساحت:
642 متر
0 خواب
0 حمام

2.889 میلیارد

کد: 5572

نقدی

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 5544
محمودآباد
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5544

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5741
محمودآباد
مساحت:
320 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 5741

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۵۶۰۱
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
1 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5601

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0